تعرفه خدمات در دات‌آی‌آر بر اساس سابقه خرید کاربر در شش ماه اخیر محاسبه و اعمال می‌گردد. به صورت کلی ۴ سطح کاربری وجود دارد که همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، کاربر با توجه به میزان خرید انجام شده در شش ماه اخیر، در یکی از این سطوح کاربری قرار می‌گیرد. نحوه محاسبه سطوح کاربری به شرح ذیل است:
سطح کاربری ←یک ستاره
دو ستاره
سه ستاره
ویژه
گردش مالی ←۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
همچنین تعرفه خدمات در سطوح کاربری مختلف در جدول زیر ارائه شده است. لازم به ذکر است که واحد مالی در این وبسایت ریال می‌باشد.
سطح کاربری ←یک ستاره
دو ستاره
سه ستاره
ویژه
نوع سرویس ↓
ثبت مرتبه اول
(ir. و .ایران)
۱ ساله۴۶٫۰۰۰۱ ساله۴۴٫۵۰۰۱ ساله۴۲٫۵۰۰۱ ساله۴۰٫۰۰۰
۵ ساله۱۳۸٫۰۰۰۵ ساله۱۳۳٫۵۰۰۵ساله۱۲۷٫۵۰۰۵ ساله۱۲۰٫۰۰۰
تمدید مرتبه اول
(ir. و .ایران)
۱ ساله۴۶٫۰۰۰۱ ساله۴۴٫۵۰۰۱ ساله۴۲٫۵۰۰۱ ساله۴۰٫۰۰۰
۵ ساله۱۳۸٫۰۰۰۵ ساله۱۳۳٫۵۰۰۵ساله۱۲۷٫۵۰۰۵ ساله۱۲۰٫۰۰۰
بازگشایی مرتبه اول
(ir. و .ایران)
۱ ساله۹۲٫۰۰۰۱ ساله۸۹٫۰۰۰۱ ساله۸۵٫۰۰۰۱ ساله۸۰٫۰۰۰
۵ ساله۱۸۴٫۰۰۰۵ ساله۱۷۸٫۰۰۰۵ساله۱۷۰٫۰۰۰۵ ساله۱۶۰٫۰۰۰
ثبت مرتبه دوم
(co.ir. و ...)
۱ ساله۳۴٫۵۰۰۱ ساله۳۳٫۵۰۰۱ ساله۳۲٫۰۰۰۱ ساله۳۰٫۰۰۰
۵ ساله۱۰۳٫۵۰۰۵ ساله۱۰۰٫۵۰۰۵ساله۹۶٫۰۰۰۵ ساله۹۰٫۰۰۰
تمدید مرتبه دوم
(co.ir. و ...)
۱ ساله۳۴٫۵۰۰۰۱ ساله۳۳٫۵۰۰۱ ساله۳۲٫۰۰۰۱ ساله۳۰٫۰۰۰
۵ ساله۱۰۳٫۵۰۰۵ ساله۱۰۰٫۵۰۰۵ساله۹۶٫۰۰۰۵ ساله۹۰٫۰۰۰
بازگشایی مرتبه دوم
(co.ir. و ...)
۱ ساله۹۲٫۰۰۰۱ ساله۸۹٫۰۰۰۱ ساله۸۵٫۰۰۰۱ ساله۸۰٫۰۰۰
۵ ساله۱۸۴٫۰۰۰۵ ساله۱۷۸٫۰۰۰۵ساله۱۷۰٫۰۰۰۵ ساله۱۶۰٫۰۰۰
انتقال۲۳٫۰۰۰۲۲٫۵۰۰۲۱٫۲۵۰۲۰٫۰۰۰
حذف/لغو۲۳٫۰۰۰۲۲٫۵۰۰۲۱٫۲۵۰۲۰٫۰۰۰