نوع شناسه کاربری:

لطفا مترادف واژه ظلمت را انتخاب کنید.