آدرس پستی: اهواز - صندوق پستی ۴۳۴۷−۶۱۳۳۵
تلقن پشتیبانی : ۰۰ ۸۵ ۳۷ ۳۳ − ۰۶۱
آدرس پست الکترونیک : info@dotir.net
لطفا مترادف واژه حادثه را انتخاب کنید.